NKYKK (Nihon Koku Yuso Kabushiki Kaisha)(Japan Air Transport Company)