Naka Japan Airlines (Naha Nihon Koku K. Kaisha) Kaisha)