JAL (Japan Air Lines) (ii) (Nihon Kōkū Kabushiki-gaisha)